Anasayfam Yap | Künye | İletişim | Reklam

    Anasayfa

   Resim - Fotoğraf

    Sahne Sanatları
    Müzik - Konser
    Sinema - Tv
    Kültür - Edebiyat
    Tarih - Arkeoloji
    Tasarım - Mimari
    İnsan - Polemik
  ●  Bizden Haber
  ●  Yazarlar
  ●  Yasal Uyarı
  ●  Linkler

 

Bizi Facebook'tan Takip edin Bizi Twitter'den takip edin

 

Üye / Yazar Girişi

 Kullanıcı :

 Parola   :

  Kayıt Ol

 

 

Kuzgunun Rüyaları

ŞEHİR TİYATROLARI
İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

  


 

 

 

 

 

 

PEYZAJ MİMARLIĞINDA PROJE AŞAMALARINA BİR ÖĞRETİ

MODELİ

En basit anlatımla yapılması gerekenler benim karmaşık dilimden kısaca...

A r a n a n   n e d i r   b i l i n m e l i,
L a z ı m ı n a   u y g u n u   b u l u n m a l ı,
A r z   i l e   t a l e b i  k a r ş ı l a m a l ı,
N e  n e r e y e  u y a r   a n l a m a l ı.

S e z i n l e m e l i   i y i s i n i,
E n   u y g u n   o l a n ı n ı,
Ç o k l u   t e r c i h i n   y o l u,
İ s t e n e n i n   a y r ı m ı,
M a k s i m u m   u y a n ı,
İ k i s i n d e n   b i r i.

S a f   t ü r k ç e   o l m a s a   d a,
Ö y l e   d e n i l m e k t e,
R a s t g e l e   s e ç m e   g e r e k e n l e r i,
V e r m e k   i ç i n   i s t e n e n l e r i,
E t ü d   e s k i   t e r i m i,
Y a p ı l m a d ı ğ ı n d a   s o n u ç s u z   k a l ı r   ç a l ı ş m a   b i l i n m e l i.

A r a z i d e n   g ö r ü l e n i,
N e d i r   i s t e n e n e   e n   u y a n ı,
A l m a l ı   t ü m  v e r i l e r i,
L i m i t l e r i   b e l i r l e m e l i,
İ s t e n m e z i   a y ı r m a l ı,
Z a r a r   g e t i r i l m e m e l i.

V a r s a   y a p ı l a c a ğ a   u y g u n l u ğ u,
E n   u y g u n l a r ı   b a ğ l a m a l ı.

F a r k   e d i l i n c e   e n   u y g u n  y e r l e r i,
O l m a z s a   o l m a z   a y r ı l d ı ğ ı n d a,
N e l e r l e   n e l e r i   b i r l e ş t i r e c e ğ i n i   b i l d i ğ i n d e,
K a r a r ı n ı  v e r m e d e n   ö n c e,
S a y ı l a r ı   d i l l e n d i r d i ğ i n d e,
İ y i l e r i   a y ı k l a d ı ğ ı n d a,
Y a n l ı ş l a r ı   ç ö z ü m l e d i ğ i n d e,
O l a c a k l a r ı   b e l i r l e d i ğ i n d e,
N a s ı l   o l a c a ğ ı   ö n c e s i   k e s i n l e ş t i r d i ğ i n d e,

D a i r e   y a  d a   e l i p s l e,
İ z l e r i   ç i z i l d i ğ i n d e,
Y a z ı l d ı ğ ı n d a  r a k a m l a r   v e  y a z ı l a r l a,
A n l a t t ı ğ ı n d a   o l a b i l i r l e r i,
G r a f i k l e  e s t e t i k ç e,
R e n k l e n d i r i l d i ğ i n d e   b i r   d e,
A n l a ş ı l m a s ı   k o l a y l a ş t ı ğ ı n d a,
M a n t ı ğ ı   y a k a l a n m ı ş s a,
L e k e l e r e   g e ç i l m e d e n   ö n c e,
A r t ı k   ş e k i l l e n e b i l i r  d e n i l d i ğ i n d e,
R a h a t ç a  a ç ı k l a n d ı ğ ı n d a,
I s r a r l a   o l u r l a n d ı ğ ı n d a.

L a z ı m   o l a n l a r   a y r ı l ı n c a,
E n   g e r e k l i l e r   y e r l e ş i n c e,
K a r a l a m a   o l s a   d a,
E n   u y g u n l a r ı   b e l i r l e d i ğ i n d e,

P r o j e n i n   b a ş l a n g ı c ı n d a,
L i m i t l e r i   ç i z i l d i ğ i n d e
A l a n l a r   ş e k i l l e n d i r i l d i ğ i n d e,
N e y i n   n e r e d e   y a p ı l a c a ğ ı   o l g u n l a ş t ı r ı l d ı ğ ı n d a.

Ö n   g ö r ü ş l e r i   ç ö z d ü ğ ü n d e,
N e   i s t e n i y o r s a   y e r i n i   b u l d u r d u ğ u n d a,
E l l e  y a   d a   b i l g i s a y a r l a,
R e n k l i   y a  d a   r e n k s i z,
İ l h a m l a r ı   o l u ş t u r d u ğ u n d a,

P a r k,   b a h ç e   v e   b e n z e r i   n e   i s e,
R a p o r u   i l e   v e r i l d i ğ i n d e,
O l u m l u   g e l i ş m e l e r   y a k a l a n d ı ğ ı n d a,
J a n d a r m a s ı  ç e v r e n i n  o l a r a k,
E n   d o ğ r u l a r ı   s o r g u l a m a k   ö n c e s i n d e.

   K e l i m e y i   a n l a m a k   z o r l a s a   d a,
   O l m a z ı   o l u r   y a p a n  o l s a   d a,
   O l u r l a r ı   k e s i n l e ş t i r s e   d e,
   R a p o r u   g e l i ş t i r m e d e,
   D i n l e m e l i   t ü m   u z m a n l a r ı,
   İ s t e s e k   d e   o l a m a y a c a k l a r ı,
   N e   o l u r s a   o l s u n   e l e m e l i,
   A n l a m a l ı   u y g u l a n a b i l e n i,
   S e ç m e k   i ç i n   y e r l e r i n i,
   Y a n l ı ş   i s e   e n   s e ç k i n i,
   O l a m a y a c a k s a   z a m a n ı n d a   a y ı k l a m a l ı,
   N e   i s t e n i y o r s a   k e s i n l e ş t i r m e l i.

   K e s i n l e ş e n i n  s o n u c u n u,
   A n l a m a l ı   i n c e d e n,
   R a p o r a   g e ç i r m e l i,
   A r t ı k   ç i z m e y e   b a ş l a m a l ı,
   R a s t g e l e  o l m a d a n   b e l i r l e n e n l e r i.

K a r a r l a ş t ı r ı l m ı ş   o l a n l a r ı,
E s n e k l i k t e n   k u r t u l a n l a r ı,
S e ç i m d e n   b a ş a r ı l ı   ç ı k a n l a r ı,
İ n c e l e m e y i   g e ç e n l e r i,
N i ç i n l e r i   ç ö z ü l e n l e r i,

P l a n l a n m ı ş   o l a n l a r ı,
R e s m e t m e l i
O l g u n l a ş m ı ş  a l a n l a r ı,
J a n d a r m a n ı n   e l i n d e n   g e ç e n l e r i,
E n   u y g u n u   b u l u n a n l a r ı.

U y d u r u l d u   h e r  k u l l a n ı m   y e r l i  y e r i n e,
Y a n l ı ş l a r ı   a y ı k l a n m ı ş   o l a r a k t a n,
G ö r m e l i   a r t ı k   c a n l a n d ı r a r a k t a n,
U y m a y a n l a r ı   d ü z e l t m e l i,
L e k e l e m e d e n   ç a l ı ş m a l ı,
A r a z i y e   y e r l e ş t i r m e l i,
M a k i n e l e r i  k u l l a n m a l ı,
A r t ı k   i s t e n e n i   g e r ç e k l e ş t i r m e l i.

P l a n l a n a n l a r ı   a n l a t m a l ı,
R a p o r l a r d a   b e l i r t i l e n l e r i,
O l m a s ı   g e r e k e n l e r i,
J a l o n,   t e o d o l i t   g i b i   a l e t l e r i   k u l l a n m a l ı,
E n   d o ğ r u   o l a r a k   y e r l e ş t i r i l m e l i,
L a y ı k ı y l a   i z l e n m e l i,
E s t e t i k   a r a n m a l ı,
R i y a k a r l ı k t a n  k a ç ı n m a l ı,
İ m k a n s ı z l a r d a n   k a ç m a m a l ı.

   Y e r d e n   g ö ğ e  u z a n a n,
   A r a z i d e   k u l l a n ı l a n,
   P a r a   i l e   a y a r l a n a n,
   I s r a r l a r d a n   k a ç ı n ı l a n,
   S a d e l i k t e n   k o r k u l m a y a n,
   A l a n l a r ı   b e l i r l e y e n,
   L a z ı m   o l a n l a r l a   b u l u ş t u r a n,

   B u l d u r m a l ı   c a n l ı l a r ı n  y e r l e r i n i,
   İ s t e k l e r i n e   g ö r e   s e ç i l e n l e r i,
   T a s a r ı m a   u y g u n l a ş t ı r ı l a n l a r ı,
   K u l l a n ı m l a r ı   b e l i r g i n l e ş t i r e n l e r i,
   İ k l i m l e   d e n g e l e n e n l e r i,
   S e ç i m l e r i n d e  t i t i z l e n i l e n l e r i,
   E n   e s t e t i k   g ö r ü n e n l e r i,
   L ü z u m u n a   g ö r e   y e r l e ş t i r i l m e l i.

   K ı s a c a   i s m i   n e  d e n i l i r s e,
   A r a z i  p l a s t i ğ i d i r   b i l i n e n i.
   Z o r d u r   i s t e n e n l e r i   d o ğ a l  e ğ i m e  y e r l e ş t i r m e,
   I s r a r  e d i l i r s e   k a r ş ı   ç ı k ı l ı r s a,
   D o ğ a   n e   y a p a c a ğ ı n ı   b i l i n c e.
   O l m a z ı   o l u r   y a p a r s a   d a   i n s a n o ğ l u,
   L a z ı m   o l a n ı   k u l l a n s a   d a,
   G e l i r   ç o ğ u   k e z   i s t e m e d e n   b a ş ı n a
   U y g u n s u z   s o r u n l a r   z a m a n s ı z c a.

   D o ğ a y a   k a r ş ı   g e l i n m e m e l i,
   R e s m e d i l e n l e r d e   g ö r ü n e n l e r i
   E n   i y i   u y d u r m a l ı,
   N e r e d e n   s u   g e l e c e ğ i
   A n l a ş ı l m a d a n y e r l e ş t i r i l m e m e l i,
   J  g i b i   k ı v r ı l a n   d e r e l e r i n   ü z e r l e r i n e.

   Ö l ç e k s i z   ç i z i l i r   m i   p r o j e l e r?
   L a k i n   t a s l a k l a r ı   d a   o l u r
   Ç ö z ü m l e r   ü r e t i l e n e   k a d a r,
   Ü z e r i n e   k a r a l a n ı r   e s k i z l e r i n
   L e k e l e r   o l u ş t u r u l u r,
   E l l e   ç i z i l e n l e r   b e l k i   b i l g i s a y a r a   g e ç i r i l i r,
   N e r e d e,   n e l e r,   n e   ş e k i l d e   g ö r ü l ü r,
   D e s i m e t r e,   m e t r e,   k i l o m e t r e   n e  i s e,
   İ ş a r e t l e r   t a m a m l a n ı l ı r,
   R ö p e r   n o k t a l a r   ö n e m l i d i r,
   M e s a f e l e r   h e s a p l a n ı l ı r,
   E n   s o n   d u r u m   a r a z i y e   g e ç m e y e   h a z ı r d ı r.

   A r a z i d e   s a d e c e   g ü n d ü z   m ü?
   Y e ş i l i   g ö r m e k   ı ş ı k   m ı?
   D o l u n a y d a   g ö r ü l e n l e r   i l e
   I ş ı k s ı z   o r t a m d a k i l e r   b i r   m i?
   N e r e d e n   n e r e y e   g i d i l d i ğ i n i
   L a m b a l a r l a   b e l i r l e y e n,
   A ğ a ç,   ç a l ı,   ç i ç e k,   ç i m,  y o l,  d u v a r   n e  v a r s a
   T a m a m ı n ı   g ö s t e r e n,
   M u m l a   ö l ç ü l s e   d e
   A z ı m s a n m a m a s ı   g e r e k e n.

   S u   d e ğ i l  m i   c a n l ı l a r ı   c a n l ı   k ı l a n,
   U s u l ü n c e   k u l l a n ı l m a s ı   g e r e k e n,
   L i k i d l e r   i ç i n d e   e n   ö n e m l i s i   o l a n,
   A n c a k   g e t i r i l m e s i   t e k n i k   i s t e y e n,
   M u s l u k,  v a n a,   b a ş l ı k l a r l a   a k ı t ı l a n,
   A r a z i d e   y a p ı l m a s ı   ö n e m s e n e n.

K a t   k a t   g e l i ş e n   a r a z i d e,
E n i n e   v e   b o y u n a,
S i l ü e t l e r   o r t a y a  ç ı k a r ı l ı n c a   p r o j e d e,
İ s t e n e n   h e r   y e r d e n   a l ı n ı n c a,
T e k e r   t e k e r   ü z e r i n d e k i l e r  y e r l e ş t i r i l i n c e,
L o k a l  o l a r a k   i n c e l i k l e r   g ö r ü l ü n c e,
E s t e t i k l i k   v u r g u l a n ı n c a,
R a p o r a   e k l e n i n c e.

D e n i l i r s e   d e   a y r ı n t ı,
E n   i n c e d e n   v e r i l m e l i,
T a s a r ı m ı   a ç ı k l a m a l ı,
A n l a t m a l ı   h e r   e l e m a n ı,
Y e r d e n   g ö ğ e   h e r ş e y i,
L a t a l a r l a   a n l a ş m a y ı,
A n l a t m a z s a   e ğ e r,
R a s t g e l e  y a p ı l a n   k a b u l l e n i l i r   m e c b u r e n.

P r o j e l e r i n  e n   ö n e m l i   s ü s ü,
E n   g ü z e l   y e r l e r i n   ü ç  b o y u t   g ö r ü n t ü s ü,
R e s i m   i l e   b e n z e ş e n i,
S a h i b i n i  d e   ş a ş ı r t a n ı,
P a r l a k  g ö s t e r m e n i n  y o l u
E s n e k l i k l e   ç i z i l d i ğ i n d e,
K a r a l a m a   d a  o l s a
T e m e l l e r i  b e l i r l e y e n i,
İ s t e n d i ğ i n d e b i l g i s a y a r l a
F a r k l ı   y ö n l e r d e n  a l g ı l a t ı l a n ı,
L a l e l e r  d e   g ö s t e r i l d i ğ i n d e
E n  g e r ç e k l i k   k a z a n a n ı,
R i t m e   k a t ı l a n ı.

R a s t l a n t ı  i l e   o l m a d ı ğ ı n ı,
A n l a t m a l ı   h e r   y ö n ü n ü,
P r o j e y i   a y r ı n t ı l ı   o k u m a y ı
O n d a n   ö ğ r e n m e l i,
R e e l   d e  d e n i l e n   g e r ç e ğ i.

U y m a l ı   h e r   p r o j e   a l a n ı n a,
Y e r e   ç a k ı l ı r   i s t e d i ğ i n c e,
G r i d l e r   o t u r d u ğ u n d a,
U y g u n   n o k t a l a r   b u l u n d u ğ u n d a,
L a t a l a r   t u t u l d u ğ u n d a,
A r t ı k  k a y m a d ı ğ ı n d a,
M e k a n l a r  y e r l e ş t i r i l d i ğ i n d e,
A n l a ş ı l ı r   n e   o l d u ğ u.

   V e r i r   g ö r ü l e n l e r i,
   E n   s o n  d u r u m u.

K a ç ı r ı l m ı ş s a   g ö z d e n
O l m a s ı   g e r e k e n l e r,
N e   y a p ı l m a l ı   d e r k e n,
T e k r a r   b a k a r k e n,
R a s t l a m a z s a n   e ğ e r
O l m u ş s a   u y u m l u   p r o j e y l e,
L a z ı m  d e ğ i l s e   y e n i l e n m e
Ü m i t   y i t i r m e  s ü r d ü r ü l m e l i d i r  y i n e   d e.

İşte budur planlama ve tasarım ile oluşan süreçte azimle çalışmanın yolu,
En konforlu çevreyi oluşturmada sistemli gelişmenin ölçekle getirilen temeli.


Prof. Dr. Güniz AKINCI KESİM
26.08.2009

Facebook ta paylaş


Yazarın Tüm Yazıları...  -   Yazar'a mesaj yaz  -   Yorum Yaz 

 

Yorum Yaz

 

Tavsiye Et

Okuyucu Yorumları


 

SanatsalHaber Basın Konseyi üyesi olup Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. SanatsalHaber'de yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Sitede yayınlanan yazı ve fotoğrafların her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Copyright © 2008-2021 SanatsalHaber.com.