Anasayfam Yap | Künye | İletişim | Reklam

    Anasayfa

   Resim - Fotoğraf

    Sahne Sanatları
    Müzik - Konser
    Sinema - Tv
    Kültür - Edebiyat
    Tarih - Arkeoloji
    Tasarım - Mimari
    İnsan - Polemik
  ●  Bizden Haber
  ●  Yazarlar
  ●  Yasal Uyarı
  ●  Linkler

 

Bizi Facebook'tan Takip edin Bizi Twitter'den takip edin

 

Üye / Yazar Girişi

 Kullanıcı :

 Parola   :

  Kayıt Ol

 

 

Kuzgunun Rüyaları

ŞEHİR TİYATROLARI
İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

  


 

 

 

 

 

 

TASARIMDA…

Ö n c e  a l  e l i n e  b i r  m e t r e,
L a z ı m  s a n t i m e t r e,   m e t r e,   k i l o m e t r e,
Ç o k  d a h a  b ü y ü k  a l a n d a  d ö n ü m,   d e k a r,   h e k t a r,
Ü l k e n i  v e  k e n d i n i  b i l m e n,   b i l  k i  ö n e m l i  n e  k a d a r!

B ü y ü k  k ü ç ü k  d e r k e n  ç i z  ş e k l i n i,
İ s t e n e n  f o r m u  v e r  d i l e d i ğ i n  g i b i,
Ç i z i l e n l e  u y g u l a n a n ı  u y d u r,
İ s t e n m e y e n  f o r m l a r ı  u n u t,
M o d e r n  y a  d a  g e l e n e k s e l  b u l d u r.

D o ğ a l  y a p ı y ı  a l g ı l a d ı ğ ı n d a,
O l a n l a  o l m a y a n ı  h i s s e t t i ğ i n d e,
K a b a  v e  i n c e  a y ı r d ı ğ ı n d a,
U y m a s a  d a  i s t e d i ğ i n e  d o k u n  y e t e r.

R e s i m d e  t o n l a r ı y l a  a y r ı l m a l ı,
E n  c a n l ı s ı  b u l u n m a l ı,
N e r e d e  u y u m  y a  d a  z ı t l ı k  b i l i n m e l i,
K a r a d a n  b e y a z a  t o n l a n m a l ı.

Ana özelliklerse,

T e k n o l o j i  g e l i ş i r  s ü r e k l i,
E l e m a n l a r ı  ç e ş i t l i,
K o n s t r ü k s i y o n l a  i l i ş k i l i,
N e s n e l e r l e  b i r l i k t e l i,
İ ş ç i l i k l e  e s t e t i k l i,
K a p s a m ı  b i l i n m e l i.

D o ğ r u l t u d a  i s e  e ğ e r,
E s n e k l i k l e  e ş d e ğ e r,
N i c e l i k  n i t e l i k  b e d e l,
G ö z l e  a k ı l l a  a y a r l a n a n,
E n  u y u m l u  g ö s t e r e n.

R a s t g e l e  o l m a y a n,
İ s t e n e n  d i z i n d e
T e k r a r l a r l a  o l u ş u n c a,
M u s i k i y l e  u y u ş a n.

T e k  t e k  y a  d a  g r u p
E ş l e ş t i r i l e n,
K a r a r l ı  y a  d a  k a r a r s ı z,
R a s t g e l e  y a  d a  s e ç i l i,
A r d  a r d a  d i z i l e n.
R o t a s ı  t u t t u r u l a n.

V a r s a  e n  g ü z e l i,
U y g u l a r s a  i s t e n e n i,
R u h u  d e r i n d e n  e t k i l e y e n i,
G ö z e  h o ş  g ö r ü n e n i,
U y u l m a s ı  g e r e k e n i  a n l a t a n ı.

Ş e k i l l e r  t ü r l ü  t ü r l ü,
E n  u y u m l u l a r  b ü t ü n ü,
F a z l a  k a p a l ı,
F a z l a  a ç ı k,
A z ı n l ı k l a  u y g u l a n m a l ı,
F a r k ı n d a l ı k  o l m a l ı,
L u z u m l u  g ö r ü n t ü l e r i,
I ş ı k  g ö l g e  o y u n l a r ı n ı,
K a p s a m ı n a  a l m a l ı.

S a y ı s a l  o l d u ğ u n d a,
İ k i  y ö n l ü  d e n g e  s a ğ l a n ğ ı n d a,
M u n t a z a m l ı k  g e l d i ğ i n d e,
E s t e t i k l e  b i r l i k t e,
T a s a r ı m  k a r e l e n d i ğ i n d e,
R o t a   ç i z i l d i ğ i n d e,
İ s t e n e n  b e l i r l e n m i ş t i r  b i l i n m e l i .

A s l ı n a  u y u l d u ğ u n d a,
S a d e l i k t e n  y a r a r l a n ı l d ı ğ ı n d a,
İ k i  y ö n l ü  b e n z e r l i k t e n  k a ç ı n ı l d ı ğ ı n d a,
M e s l e k i  b e c e r i  s e r g i l e n d i ğ i n d e,
E s t e t i k l e  b ü t ü n l e ş t i ğ i n d e,
T a s a r ı m  t a m a m l a n d ı ğ ı n d a,
R u h s a l  y a p ı   m u t l a n d ı r ı l d ı ğ ı n d a,
İ s t e n e n l e r  g e t i r i l m i ş t i r   y e t e r l i.

Ç e ş i t l i l i k  a r a n d ı ğ ı n d a,
E v r e n d e n  y a r a r l a n ı l d ı ğ ı n d a,
V a r l ı k l a r  k u l l a n ı l d ı ğ ı n d a,
R a h a t l ı k l a  b a ğ d a ş t ı ğ ı n d a,
E s t e t i k,   i ş l e v s e l  s e ç i m d e
Y e t e r l i l i k  s a ğ l a n d ı y s a,
E k o n o m i  u n u t u l m a d ı y s a,

U c u z - p a h a l ı,   g ü z e l – ç i r k i n
Y a n l ı ş l a r d a n  u z a k s a,
G ö s t e r i ş t e  y a r ı ş t ı y s a,
U z a k l a r d a n  g e t i r i l m e d i y s e,
N e s n e l e r l e  b a ğ d a ş t ı y s a,
L o k a l d e n  s e ç i l d i y s e,
U m u t s u z l u k  g e t i r m e d i y s e,
K a b u l  e d i l e b i l i r d i r   k o r k m a!

ve diğer benzerleri ile birlikte başarıya götürmez mi?
 Tasarımcılar, gizli ya da açık yeteneklerini kurallarla ve etkileşimle
    geliştirdiklerinde, uyum ya da zıtlıklarla özgün ürünlere imza atmazlar mı?


Prof. Dr. Güniz AKINCI KESİM
16.03.2010

Facebook ta paylaş


Yazarın Tüm Yazıları...  -   Yazar'a mesaj yaz  -   Yorum Yaz  

Yorum Yaz

 

Tavsiye Et

Okuyucu Yorumları


 

SanatsalHaber Basın Konseyi üyesi olup Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. SanatsalHaber'de yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.
Sitede yayınlanan yazı ve fotoğrafların her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Copyright © 2008-2021 SanatsalHaber.com.